Page 39

preview20

19 √ŸªΣ’Ë 13 §«“¡º‘¥ª°μ‘¢ÕßÀŸ™—ÈππÕ° A. Preauricular skin tag and sinus, B. Darwinûs tubercle, C. Cauliflower ear, D. Tophi, E. Sebaceous cysts, F. Malformation of the auricle. Σ’Ë¡“: Sigler, B.A. and Schuring, L.T. Ear, Nose and Throat Disorders. St. Louis: Mosby-Yearbook, Inc., 1993, p. 46. §«“¡º‘¥ª°μ‘¢ÕßÀŸ™—ÈππÕ° 2. „∫ÀŸ¢π“¥„À≠à·μà°”‡π‘¥ (Macrotia) Õ“°“√·≈–Õ“°“√· ¥ß „∫ÀŸ¡’¢π“¥„À≠ຑ¥ª°μ‘ ¢â“߇¥’¬«À√◊Õ 2 ¢â“ß°Á‰¥â °“√√—°…“ Σ”°“√ºà“μ—¥μ°·μàß„∫ÀŸ (Otoplasty) 3. „∫ÀŸ¢π“¥‡≈Á°·μà°”‡π‘¥ (Microtia) Õ“°“√·≈–Õ“°“√· ¥ß ¡’„∫ÀŸ¢π“¥‡≈Á°À√◊Õ‰¡à¡’„∫ÀŸ‡≈¬ °“√√—°…“ - „™â„∫ÀŸª≈Õ¡ „™â‡§√◊ËÕߙ૬øíß - ºà“μ—¥ √â“ß„∫ÀŸ¢÷Èπ¡“„À¡à ´÷Ë߇ªìπ°“√ºà“μ—¥Σ’Ë§àÕπ¢â“߬“°·≈– ≈—∫ ´—∫´âÕπ


preview20
To see the actual publication please follow the link above