Page 17

preview20

 “√∫—≠¿“æ (μàÕ) Àπâ“ ∫ΣΣ’Ë √Ÿª¿“æΣ’Ë 12 54 Heimlich Maneuver 143 55 «‘Π’°“√™à«¬‡À≈◊ÕΣ’Ë‰¡à§«√ªØ‘∫—μ‘ 145 56 Zenkerû s Diverticulum 147 57 ¡–‡√ÁߢÕß√‘¡Ω望° 153 58 SM and MM 154 59 ¡–‡√ÁߢÕß≈‘Èπ 155 60 Leukoplakia and Erythroplakia 156 61 ¡–‡√ÁߢÕßμàÕ¡ΣÕπ´‘≈ 157 62 μ”·ÀπàߢÕ߇ âπΣ“ß‡¥‘ππÈ”‡À≈◊Õß∫√‘‡«≥§Õ 160 13 63 TE fistula ™π‘¥μà“ßÊ 162 64  “¬‡ ’¬ß (Vocal Cord) 163 65 §«“¡º‘¥ª°μ‘¢Õß “¬‡ ’¬ß (Vocal Cord Nodule) 164 66 °“√·∫àß™π‘¥¡–‡√Áß°≈àÕ߇ ’¬ßμ“¡μ”·ÀπàßΣ’Ë‡ªìπ 170 67 Total Laryngectomy (TLG) 174 68 Tracheoesophageal Puncture 174 69 Swallowing 180 70 °“√∫√‘À“√∫√‘‡«≥≈”§Õ 183 71 °“√∫√‘À“√‰À≈à 183 72 Σà“∫√‘À“√‰À≈à„πΣà“¬◊π 184 73 Σà“∫√‘À“√‰À≈à‚¥¬„™âÕÿª°√≥å™à«¬ 185 74 · ¥ß°“√ºà“π¢Õß≈¡À“¬„® ¿“¬À≈—ß°“√ºà“μ—¥°≈àÕ߇ ’¬ß 187 (Airflow after Total Laryngectomy) 75 ¿“æ· ¥ß°“√ºà“π¢Õß≈¡À“¬„® 187 76 Tracheal Stenosis 205 77 °“√Σ”ºà“μ—¥ End to End Anastomosis 208 15 78 Tracheostomy tube ™π‘¥æ≈“ μ‘° 222 79 ¿“æ· ¥ß«‘Π’°“√¥Ÿ¥‡ ¡À– 231


preview20
To see the actual publication please follow the link above