Page 15

preview20

 “√∫—≠¿“æ Àπâ“ ∫ΣΣ’Ë √Ÿª¿“æΣ’Ë 1 1 °√–¥Ÿ°°–‚À≈°»’√…–¥â“π¢â“ß 2 2 ‚§√ß √â“ߢÕß„∫ÀŸ 2 3 ‚§√ß √â“ߢÕßÀŸ™—ÈππÕ° 3 4 ·°â«ÀŸª°μ‘ 4 5 ‚§√ß √â“ߢÕßÀŸ™—Èπ°≈“ß 5 6 ΣàÕ Eustachian 6 7 ‚§√ß √â“ߢÕßÀŸ™—Èπ„π 7 2 8 Rinne Test 12 9 Weber Test 13 10 ¿“æ· ¥ß°“√‡¥‘πΣ“ß¢Õߧ≈◊Ëπ‡ ’¬ß 14 11 ÕÕ¥‘‚Õ·°√¡ª°μ‘ 14 12 ¿“æ· ¥ß™π‘¥¢Õß Hearing loss 15 3 13 §«“¡º‘¥ª°μ‘¢ÕßÀŸ™—ÈππÕ° 19 14 „∫ÀŸ¢π“¥‡≈Á°·μà°”‡π‘¥ 20 15 „∫ÀŸ¢π“¥„À≠à·μà°”‡π‘¥ 20 16 ™àÕßÀŸμ’∫μ—π 21 17 °√–¥Ÿ°ßÕ°„π™àÕßÀŸ 23 18 Keloid 23 19 „∫ÀŸ‡ ’¬√Ÿª 26 20 ™àÕßÀŸÕ—°‡ ∫ 28 21 ¢’ÈÀŸÕÿ¥μ—π 29 22 ‡¬◊ËÕ·°â«ÀŸ©’°¢“¥ 31 4 23 ÀŸ™—Èπ°≈“ßÕ—°‡ ∫‡√◊ÈÕ√—ß 40 24 Facial Nerve Paralysis 42 5 25 Mastoidectomy 43 7 26 Types of Meniereûs disease 54 27 ‚§√ß √â“ߢÕß®¡Ÿ°·≈– Nasopharynx 65 28 ‚æ√ßÕ“°“»¢â“ß®¡Ÿ° 65 29 Kiesselbachû s area 66


preview20
To see the actual publication please follow the link above