Page 7

preview17

5 ∫ΣΣ’Ë 1 §”Σ—°Σ“¬·≈–§”Õ”≈“ 欓∫“≈: ¢Õ∫§ÿ≥§à–Σ’Ë„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ μÕππÈ’‡™‘≠§ÿ≥‰ªæ∫§ÿ≥À¡ÕΣË’ ÀâÕßμ√«®À¡“¬‡≈¢ “¡‰¥â‡≈¬ §à– ΣË’πË—π®–¡’欓∫“≈ª√–®” ÀâÕßÕ¬Ÿàπ–§– ‡ΠÕ®–™à«¬¥Ÿ·≈ §ÿ≥‡¡Ë◊Õ§ÿ≥‰ª∂÷ßΣË’πË—π ‡™‘≠Σ“ß πȇ’≈¬§à– Nurse: Thank you for filling out the form. Now, please go to the room 3 to meet the doctor. There you will find a nurse to take care of you. Please go this way.  ∂“π°“√≥åΣ’Ë 2 Àπâ“ÀâÕßμ√«® 欓∫“≈:  «— ¥’μÕπ‡™â“§à– ¥‘©—π™◊ËÕ°“𥓠‡ªìπ欓∫“≈ ª√–®”ÀâÕßμ√«®πÈ’§à– ¥‘©—π®– ™à«¬‡À≈◊ÕÕ–‰√§ÿ≥‰¥â∫â“ß„π«—ππ’È ºŸâªÉ«¬:  «— ¥’μÕπ‡™â“§√—∫ μ—Èß·μà ‡¡Ë◊Õ§◊ππÈ’·≈⫺¡¡’πÈ”¡Ÿ°‰À≈ ·≈â«°Á¡’‰¢â¥â«¬æ¬“∫“≈‡√‘Ë¡μâπ ´°—∂“¡¢Õâ¡≈ŸºâŸªÉ«¬ ¥Ÿ∫ΣΣË ’3 Nurse: Good morning. My name is Kanda. I am the nurse working in this room. What can I do for you? Patient: Good morning. Last night, I had a runny nose and a fever too.


preview17
To see the actual publication please follow the link above