* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
ตับอ่อนอักเสบ : ปัญหาการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร การให้การพยาบาลแบบบูรณาการ
 
เป็นหนังสือที่ใช้เป็นแนวทางการสอนแบบบูรณาการในวิชาปัญหาสุขภาพ 1 เนื้อหาสาระเป็นลักษณะผสมผสานหลายวิชา ๆ เช่น กายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา หลักการและเทคนิคการพยาบาล เป็นต้น โดยผู้แต่งนำสาระมาร้อยเรียงให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยมุ่งเน้นเนื้อหาสาระของปัญหาสุขภาพ : ตับอ่อนอักเสบ ประกอบ แนวคิดของตับอ่อนอักเสบ, ผลกระทบของตับอ่อน , การประเมินสภาพ และการวางแผนการพยาบาล
 
Publish 13 February 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : พจนา ปิยะปกรณ์ชัย, ยุคนธร ทองรัตน์
Page : 64 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 120 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา120 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.