* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
 
หนังสือการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 นี้คณะผุ้เขียนได้ร่วมกันปรับปรุงเพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิทยาการณ์ในปัจจุบัน โดยเนื้อหาในเล่ม 1 นี้ประกอบไปด้วยหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กและครอบครัวการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก หลักการพยาบาลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิด ท้ายเล่มจะมีแบบทดสอบ
 
Publish 02 September 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนาและคณะ
Page : 356 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 250 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา250 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.