* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
การคิดอย่างเป็นระบบ edition 2
 
หนังสือการคิดอย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ) นี้ ทางผู้แต่งได้ปรับปรุงและเพิ่มเนื้อหาในส่วนที่ได้จากการวิจัยที่นำกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในการพัมนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจ บ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นผู้ให้ ที่มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยผู้เขียนได้นำส่วนการเกิด อัตลักษณ์มาเพิ่มเติมในส่วนท้ายเล่มแยกเป็นบทหนึ่ง พร้อมทั้งเพิ่มเติมความเห็นเกี่ยวกับบทบาทสถานศึกษาสำหรับการพัฒนากระบวนการคิดสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด Kan Topsanong Khong Bukkhon To Phawa Khriat เนื้อหา เกี่ยวกับภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจของบุคคล บทบาทของพยาบาลในการช่วยเหลือการปรับตัว เพื่อให้เกิดความสมดุลที่นำไปสู่สุขภาวะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาพยาบาล,พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่สนใจได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของปฏิกิริยาการตอบสนองของมนุษย์ด้านร่างกายในเชิงสรีรวิทยา และด้านจิตใจ พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ Phatthana Kan Samkhan Khong Kan Sangsoem Sukkhaphap เนื้อหา หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือที่แปลจาก รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ที่องค์การอนามัยโลกได้รวบรวมการบันทึกพัฒนาการของการสร้างเสริมสุขภาพไว้ในรูปเล่มเดียวกันในชื่อ Milestones in Health Promotion : Statements from Global Conferences ผู้แปลเห็นว่าควรได้มีการถ่ายทอดเนื้อหาเป็นภาษาไทยเพื่อสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
Publish 02 September 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : มกราพันธุ์ จูฑะรสก
Page : 188 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 230 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา230 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.