* หนังสือฉบับนี้หากซื้อแล้วจะต้องอ่านผ่าน iPad เท่านั้น
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด edition 2
 
เกี่ยวกับภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจของบุคคล บทบาทของพยาบาลในการช่วยเหลือการปรับตัว เพื่อให้เกิดความสมดุลที่นำไปสู่สุขภาวะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาพยาบาล,พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่สนใจได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของปฏิกิริยาการตอบสนองของมนุษย์ด้านร่างกายในเชิงสรีรวิทยา และด้านจิตใจ
 
Publish 02 September 2014 from สถาบันพระบรมราชชนก
Author : พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
Page : 52 pages
Category : พยาบาล
 
แลกด้วยแต้ม ใช้ 100 แต้ม ซื้อแต้มเพิ่ม
ซื้อด้วยเงินสด ราคา100 บาท
Read sample
Add to shopping cart
 
 
Please Login to a a new comment.